نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

هنرمند هلندی با نام انود کرون از شانه های تخم مرغ خالی و بی مصرف تابلوهای نقاشی جالی کشیده استکه زیبایی اونها اینقدر طرفدار پیدا کرده که اون رو در قالب یل نمایشگاه در معرض دید قرار داده اند. این نقاشی های جالب و دیدنی برگرفته از نقاشی های پیکاسو کشیده شده است و در کشیدن اون ها از رنگ های روغنی استفاده شده است. شما در ادامه تصاویر این هنرنمایی جالب رو مشاهده می کنید

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 1

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 2

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 3

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 4

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 5

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 6

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 7

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 8

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 9

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 10

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 11

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 12

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 13

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 14

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!! - تصویر 15

نقاشی های جالب روی شانه تخم مرغ..!!

 

 

 

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه